Specialiseringen Skole-Fritid+

Kronologisk linksamling for Specialiseringen Skole-Fritid på Pædagoguddannelsen


Vi er UMR: Undervisningsmiljø-repræsentant

En UMR (undervisningsmiljø-repræsentant) har til opgave at varetage elevernes interesse over for skolens ledelse og dermed være talerør og repræsentant for andre elever.

13-06-2024


Professor: Børn med overvægt klarer sig ofte dårligere i skolen, men det skyldes mobning og diskrimination – ikke de ekstra kilo

Debat: Børn med overvægt har større sandsynlighed for at klare sig dårligere i uddannelsessystemet. En årsag til dette er, at de i højere grad oplever forskelsbehandling, mobning og diskrimination.

13-06-2024


Ny forskning: Sådan hjælper pædagoger børn, som lider i frikvarteret

Frikvarteret kan være hårdt for børn, som i forvejen har det svært i skolen. Ny forskning viser, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale for netop at bruge frikvartererne til at forebygge mistrivsel og skolevægring. Og pædagogerne bør få en afgørende rolle, mener forskerne. BUPL

31-05-2024


Ny rapport om børn og sociale medier

De fleste børn i 7. klasse foretrækker at være på mobilen i fritiden. Samtidig bliver børn yngre og yngre, når de debuterer på sociale medier. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår, der undersøger børn og unges liv med sociale medier.

28-05-2024


Redskab til screening for tegn på høj begavelse for elever i 1. klasse

Fra skoleåret 2024/25 får skolerne et redskab til at screene elever i 1. klasse for tegn på høj begavelse. Formålet er at sikre tidlig opsporing af og opmærksomhed på elever, som udviser tegn på høj begavelse, så skoler tidligt kan igangsætte relevante undervisningsaktiviteter, der tilgodeser læring og trivsel hos elever med høj begavelse.

18-05-2024


Eleven som menneske er forsvundet i folkeskolens formål

“Hvor er eleven i folkeskolens formålsparagraf?”, spørger Vincent Hendricks, der efterlyser en skoledebat, som handler mere om mennesker end om måltal.

06-05-2024


Ny aftale om folkeskolen: Det betyder det for dig som skolepædagog

Farvel til understøttende undervisning og 45 minutters bevægelse. Ny aftale om folkeskolen lover mere frihed – også til at reducere skoledagens længde. Men kortere skoledag betyder ikke automatisk flere penge til fritidsområdet. BUPL

22-03-2024


Nyt inspirationsmateriale om kvalitet i SFO- og klubtilbud

BUPL og KL har sammen undersøgt, hvordan pædagoger og ledere arbejder med at skabe kvalitet i SFO- og klubtilbud. Det er der kommet nyt materiale til kommuner, SFO’ er og klubber ud af.

22-03-2024


Mellemformer er godt for mange elever med særlige behov og er billigere og mindre indgribende end specialtilbud

Mellemformer, som tilgodeser elevers støttebehov inden for rammerne af almenskolen, giver et godt udbytte til mange elever med særlige behov. Det vurderer skoleledere, lærere, pædagoger og eleverne selv. Og så er det en væsentlig billigere og mindre indgribende løsning end de dyre segregerede specialtilbud.

07-03-2024


Anbefalinger om skærmbrug klar til grundskoler og fritidstilbud

En række anbefalinger skal hjælpe ledelser og pædagogisk personale med at håndtere udfordringer med skærme i skoletiden og i fritidstilbud.

06-02-2024


BUPL’s nye forskningsunivers

Forskningsuniverset samler BUPL’s forskningsartikler, podcast, videoer og guider på 25 temasider om fx børneperspektiver, natur og udeliv, pædagoger i skolen, specialpædagogik og tværfagligt samarbejde.

11-01-2024


Tryg indskoling: En for fast struktur kan føles som lidt af en spændetrøje for elever

Ny undersøgelse viser, at skoler arbejder dedikeret med at skabe et trygt og sammenhængende indskolingsforløb for eleverne ved at skabe en tydelig struktur og genkendelighed i skolehverdagen. Men nogle gange kan meget faste rammer føles som begrænsende for eleverne. EVA

19-12-2023


Alle elever i indskolingen skal møde sammenhæng fra første dag

Formandskabet for Rådet for Børns Læring afgiver i dag sin beretning med anbefalinger til børne- og undervisningsministeren. I beretningen for 2023 har formandskabet haft fokus på betydningen af en sammenhængende indskoling og fritidstilbud af høj kvalitet. Derudover har formandskabet beskæftiget sig med potentialer og opmærksomhedspunkter ved frisættelse af folkeskolen.

05-12-2023


Få overblik: Det betyder trepartsaftalen for pædagoger

Resultatet af trepartsforhandlingerne er faldet på plads, og pædagoger kan se frem til 1.800 kroner mere i månedsløn. Lønløftet kommer oveni de lønstigninger, som skal forhandles ved forårets overenskomstforhandlinger. Få overblik over indholdet i trepartsaftalen her.

04-12-2023


Ny undersøgelse: Hvert andet barn mellem 5-9 år kan opleve at føle sig forkert i skolen

Ny undersøgelse fra Mary Fonden og Red Barnet viser, at en stor del af forældrene til de mindste skolebørn oplever, at deres børn kan føle sig forkerte, og at mange har svært ved at passe ind i skolens fællesskaber.

30-11-2023


Nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge i hele landet, der er i psykisk mistrivsel, skal fremover have mulighed for afklaring og behandling i et nyt kommunalt behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet skal være etableret og i gang i løbet af 2024.

29-11-2023


Stort fald i antallet af fattige børn – men stadig store kommunale forskelle

2022 bød på det største fald i antallet af relativt fattige børn siden statistikkens begyndelse. Antallet af fattige børn faldt med 6.600 til 47.200, og udviklingen var bredt fordelt på tværs af landets kommuner. Andelen af relativt fattige børn faldt således i ni ud af ti kommuner. Der er dog fortsat store kommunale forskelle i omfanget af børnefattigdom.

28-11-2023


Er John Hattie blevet endnu mere synlig?

John Hatties nye bog “Visible Learning – The Sequel” er hverken en tjekliste eller en rangliste over de mest effektive undervisningsmetoder. I stedet reflekterer han over, hvordan synlig læring blev forstået og misforstået – og hvilke retninger uddannelsesforskning kan tage.

26-10-2023


Perspekt 2: Værktøj til stærke og inkluderende fællesskaber i skolen

Perspekt 2.0 er et undervisningsforløb, der fokuserer på at styrke elevernes trivsel og skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Dette gøres igennem et målrettet arbejde med elevernes emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og relationer osv.

24-10-2023


Centrale pointer om indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

Formidlingsproduktet præsenterer centrale pointer fra Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af indhold og kvalitet i danske fritids- og klubtilbud.

24-10-2023


Konflikten i Israel og Gazastriben i skolen

Undervisningsmaterialer og gode råd, der kan imødekomme mange børns og unges tanker om konflikten.

22-10-2023


14-årige Silje i sin dagbog: I min generation bliver vi hele tiden spurgt, hvordan vi har det

Hvis vi blev spurgt lidt mindre om det, ville flere måske opdage, at de egentlig har det okay. Zetland

19-10-2023


620 pædagogiske ledere: Manglen på uddannede pædagoger går nu ud over børnene

Politikere og kommunale arbejdsgivere skal tage ansvar for manglen på uddannede pædagoger. Vi kan ikke være bekendt at have børn på stuer, hvor der ikke er en eneste fast pædagog

16-10-2023


4.251 læringsmål for en enkelt elev ... Hvordan i alverden endte vi her?

Det korte svar: I 2001 gik politikerne i panik. Baggrundsartikel fra Zetland.

11-10-2023


På ti år er der kommet dobbelt så mange vikarer i folkeskolen

Det stigende antal vikarer går ud over undervisningen, mener Danske Skoleelever.

11-10-2023


Børns Vilkår: Her er vores anbefalinger til børn og unges skærmbrug

Børn og unges liv er mere digitalt end nogensinde før, og det øgede skærmbrug skaber grobund for tvivl, bekymringer og konflikter i familierne. Derfor er der behov for nogle tydeligere anbefalinger til, hvordan børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre bedst bruger skærmen. Det mener Børns Vilkår, der i dag lancerer en lang række skærmanbefalinger.

21-09-2023


Trivslen er alvorligt udfordret blandt de mest udsatte børn og unge

VIVE Rapport. Der er alvorlige trivselsudfordringer blandt institutionsanbragte børn og unge. Men også børn og unge i forebyggende foranstaltninger døjer på mange områder med lige så dårlig trivsel.

07-09-2023


Ny rapport: Mere end halvdelen af børn og unge i 6. og 9. klasse holder ting for sig selv for at undgå en overreaktion fra deres forældre

Børn og unge ønsker sig forældre, der er gode til at lytte og kan sætte sig i deres sted. Når forældre derimod bekymrer sig for meget eller tager tingene for seriøst, så undlader børn og unge at dele ting med dem. Det viser en ny undersøgelse om børn og unges forhold til deres forældre, som Børns Vilkår har lavet med støtte fra Nordea-fonden.

31-08-2023


Førskole, børns trivsel, fravær og sproglige færdigheder

Mange kommuner benytter sig af en skolestartsmodel, hvor børn begynder i skolefritidsordningen i foråret, inden de starter i skole. VIVE har foretaget en undersøgelse af modellen og finder tegn på, at børn med denne skolestartsmodel mistrives mere i 0. klasse end børn, som overgår til skolen i august. Undersøgelsen finder dog ingen statistisk sikre tegn på, at den tidlige skolestartsmodel påvirker børns selvtillid, skoletilfredshed, fravær eller sproglige færdigheder i 0. klasse.

08-08-2023


Fritidspædagogikken skaber bedre trivsel

Ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet peger på fritidspædagogikkens potentialer for at skabe bedre trivsel for børn og unge. Forskeren bag undersøgelsen peger på, at det er vigtigt af anerkende den fritidspædagogiske sektor som en væsentlig del af velfærdsstaten.

07-06-2023


Evaluering af fritidsjobindsatsen "Energi til mere" – midtvejsrapport. VIVE

Fritidsjobsindsatsen "Energi til mere" har succes med at rekruttere skoleelever og unge i udsatte og sårbare positioner. Indsatsen gør de unge i stand til at få et fritidsjob og fastholde det.

28-04-2023


To gange hver dag er et barn offer i en voldssag, hvor mor, far eller stedforælder er sigtet

På bare to år har 1.550 børn under 18 år været ofre i sager om vold, hvor forældre eller stedforældre er sigtet i sagen – det er gennemsnitligt to børn hver dag. Mere end hvert tredje barn fik ingen hjælp af kommunen hverken før eller efter voldsepisoden. Det viser ny rapport fra Børns Vilkår.

27-04-2023


Status på folkeskolereformens målsætninger i skoleåret 2021/2022

For ottende gang offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet den årlige statusredegørelse for folkeskolens udvikling. Statusredegørelsen for 2021/2022 viser, at de nationale mål, som blev introduceret med folkeskolereformen, endnu ikke er indfriet.

11-04-2023


Ny undersøgelse: Skoler har svært ved at håndtere digitale krænkelser

Digitale krænkelser, som fx ulovlig deling af nøgenbilleder og online mobning, er et udbredt problem på landets skoler, og det har alvorlige konsekvenser for børn og unge. Alligevel mangler to ud af tre skoler en plan for, hvordan de skal håndtere konkrete sager om digitale krænkelser. Både lærere og skoleledere mangler støtte til at forebygge, opspore og håndtere digitale krænkelser. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

27-03-2023


Elevers relative rangering i folkeskolen

En elev, der i de små klasser klarer sig godt ift. sine klassekammerater, klarer sig bedre uddannelsesmæssigt og ift. faglig selvtillid end en elev med samme testresultat, der har klassekammerater, der fagligt klarer sig bedre. Hvem barnet går i klasse med betyder derfor noget for, hvordan barnet klarer sig, og det er ikke entydigt godt for barnets faglige præstationer at gå i klasse med mange børn, der fagligt klarer sig bedre.

16-03-2023


Langvarigt bekymrende skolefravær- forskningsoversigt fra DPU

Langvarigt bekymrende skolefravær, der også går under navnet skolevægring, er et stigende problem med mange årsager, men uden nemme løsninger. En ny forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien ’Pædagogisk indblik’ gennemgår den eksisterende forskningsviden om skolefravær: Hvad skyldes det, hvad er konsekvenserne, og hvad kan vi gøre ved det?

21-02-2023


Stort uudnyttet potentiale: Pædagoger i udskolingen booster trivslen

Pædagoger i udskolingen er et uudnyttet potentiale i forhold til at styrke børn og unges trivsel, lyder budskabet fra forsker David Thore Gravesen, der står bag ny forskning i pædagogers arbejde i skolen. Pædagog vendte skolevægring til trivsel: Det gjorde en kæmpe forskel

15-02-2023


Digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge

Digitalt mediebrug er en central del af unges liv, som blandt andet hjælper dem med at dyrke og opretholde fællesskaber. Men de digitale medier kan også have uønskede konsekvenser og være stressende. Det viser denne litteraturgennemgang af viden om digitale medier, sociale relationer, fællesskaber og stress blandt 16-24-årige.

13-02-2023


Tidlig SFO bør have fokus på relationer og børns fællesskab

Flere og flere børn går i tidlig SFO, inden de begynder i skole, men der er begrænset viden om, hvilke rammer der er omkring børnene, og hvordan deres hverdag ser ud. En ny EVA-undersøgelse giver et indblik.

13-02-2023


Genstart: Skærm børnene

Louise Klinge, skoleforsker og medlem af Børnerådet og netværket 'Tech og trivsel', fortæller om skærmen i skolen.

27-01-2023


Opløsning af forældres parforhold går ud over børns læring

Omkring hvert tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden, før barnet er færdig med at gå i skole. Det går ud over læringen, konkluderer nyt studie fra bl.a. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

15-01-2023


De er meget mindre sammen med deres venner: 5 ting, du skal vide om børn og unge i dag

BUPL: De er mindre sammen med deres venner, flere og flere har en psykisk lidelse – og færre går i fritidsklub. Rapporten ’Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2022’ tegner et broget billede af, hvordan børn og unge har det i Danmark. Her er 5 nedslag i rapporten – og 5 andre ting, du også bør vide.

21-12-2022


VIVE: Børn og unge er mindre sammen med deres venner

Der er sket et markant fald i børn og unges samvær med jævnaldrende. Hvor de tidligere var fysisk sammen ude eller hjemme hos hinanden, så foregår en stor del af samværet i dag online på sociale medier og computerspil. Det er især drengene, der ser mindre til deres venner.

21-12-2022


Vincent Hendricks til pædagogerne: I har et ædelt og vigtigt job

På sociale medier spejler børn og unge sig konstant i andre, der tilsyneladende har et meget federe liv end dem. En nysgerrig og fordomsfri samtale med de unge er et værn mod den digitale virkeligheds skyggeside, mener professor Vincent F. Hendricks.

16-12-2022


Inklusion i skolen fremmer i sig selv ikke læring og trivsel hos børn med særlige behov

At inkludere børn med særlige behov i almindelige skoleklasser forbedrer ikke børnenes læring eller trivsel. Det gør generelt hverken fra eller til, viser et nyt studie.

02-12-2022


Opråb fra eksperter: Digitaliseringens skyggesider skal i fokus i kampen mod mistrivsel

En ny regering bør have fokus på digitaliseringens skyggesider i arbejdet for bedre trivsel blandt børn og unge, skriver Dorte Ågård, David Madsen og Heidi Als Ringheim på vegne af netværket Tech & Trivsel.

23-11-2022


To ud af tre pædagoger ser flere børn der mistrives. Vi savner ressourcer til at hjælpe børnene

Flere og flere børn og unge trives ikke i hverdagen. De bliver syge af det liv, vi tilbyder dem. Men eksperterne er ikke i tvivl: Pædagoger har fagligheden til at forebygge mistrivslen.

15-11-2022


BUPL Østjyllands bud på et fritidspædagogisk grundlag

Er du fritidspædagog, eller interesserer du dig for fritidsområdet, så skal du downloade og læse BUPL Østjyllands "Pædagogisk grundlag for fritidsinstitutioner i Østjylland

11-11-2022


Hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

En analyse viser, at 35,6 procent af nyansatte lærere i skoleåret 2020/2021 ikke havde en læreruddannelse.

09-11-2022


Hvert tiende barn er ikke med i klassens grupper på sociale medier

Digitale medier giver adgang til nye måder at være sammen på for børn og unge. De digitale fællesskaber trækker tråde ind i klasseværelset, og står man uden for klassens grupper på sociale medier, mærkes det tydeligt henne i skolen, viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

12-10-2022


Nye indikatorer sætter fokus på lav elevtrivsel. Undervisningsministeriet

Langt de fleste børn er glade for at gå i skole, men i flere elevgrupper forekommer der lav elevtrivsel. Det sættes der fokus på i en ny rapport, som præsenterer nye indikatorer til at måle tegn på lav elevtrivsel.

05-10-2022


Behov for fortsat prioritering: Bevægelse i skolen taber pusten

Færre skoler opfylder det nuværende lovkrav om 45 minutters daglig bevægelse, viser nye tal fra Dansk Skoleidræt. Minutkravet synes på vej ud af lovgivningen, men det betyder ikke, at der må slækkes på prioriteringen ude på skolerne, og det politiske fokus skal opretholdes, mener organisationen.

05-10-2022


Bekymrede pædagoger: Stress, angst og ensomhed breder sig hos skolebørnene

Bekymrede pædagoger: Stress, angst og ensomhed breder sig hos skolebørnene

04-10-2022


Mere end 18 børn til en pædagog: Ny undersøgelse viser elendige SFO-normeringer

VIVE har, på bestilling af Børne- og Undervisningsministeriet, for første gang kortlagt normeringerne på fritidsområdet. Resultatet er nedslående.

29-09-2022


Kun hver anden pige i 8. klasse er glad for, hvem hun er

Både selvværd og livstilfredshed daler, jo højere klassetrin, du går på, viser ny rapport fra Børns Vilkår.

01-09-2022


Åbent brev: Der skal ske noget nu, ellers er det for sent

Som psykologer og derved førstehåndsvidner til dagligdagen i dagtilbud og skoler er vi dybt bekymrede over den aktuelle stigning i mistrivsel. Hvis ikke rammerne bliver ændret, ser vi intet håb for at vende udviklingen.

21-08-2022


Her er fordele og ulemper ved tre typer mellemformer

En af de helt store opgaver for landets folkeskoler er at finde nøglen til god inklusion. EVA har analyseret tre af de mest gængse måder at indrette mellemformer på.

15-08-2022


Kæmpe flertal af forældre: En pædagog i klassen styrker mit barns trivsel. BUPL

Næsten halvdelen af landets forældre er bekymrede for deres børns trivsel i skolen. Men langt de fleste oplever, at børnenes trivsel styrkes, når der er en pædagog i klassen, viser ny undersøgelse.

10-08-2022


Tænk, hvis 50 minutters ekstra søvn kan forbedre livet for en generation af teenagere. I Silkeborg gør de forsøget

Søvnforskere fra hele verden opfordrer til at lade teenagere møde senere i skole.

05-08-2022


Status på folkeskolen: Flere af de nationale mål er endnu ikke nået i skoleåret 2020/21

Flere af de nationale mål for folkeskolen er endnu ikke indfriet. Det gælder blandt andet målet om, at elevernes trivsel skal øges. Det viser statusredegørelsen for folkeskolens udvikling for skoleåret 2020/21. Da testene er gennemført senere i forhold til tidligere år grundet COVID-19, skal der tages forbehold ved sammenligning med resultater fra tidligere år.

23-06-2022


Hunde afstresser tilsyneladende børn mere end meditation

Børn, der i nyt forsøg fik besøg af en hund, mens de var i skole, havde mindre stresshormon i spyttet end børn, der mediterede.

15-06-2022


Ny trend breder sig på sociale medier: Læreren bliver filmet i smug

På TikTok florerer lige nu korte film fra klasseværelset, hvor eleverne til lærerens forbavselse lader som om, de falder i søvn. Tag snakken med dine elever om, at hvad der virker som en harmløs spøg faktisk forbryder sig mod en række regler, hvis videoerne optages og deles uden samtykke, lyder rådet fra ekspert.

13-06-2022


Analyse af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte i Middelfart Kommune

For medarbejdere på skoleområdet i Middelfart Kommune er det en stor opgave at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Men man er langt hen ad vejen lykkedes med opgaven. Der savnes dog kompetencer til at kunne arbejde med særlige undervisningsbehov. Flere skoler har etableret mellemformer, som kombinerer almenundervisning og specialundervisning, men der mangler erfaringsdeling mellem skolerne.

01-06-2022


Lad os tale socialklasser: Hvor er forargelsen, når underklassens børn krænkes?

Nationen er rystet over afsløringerne på Herlufsholm, men der var intet emoji-hjerte fra statsministeren, da anbragte elever på Gravenshoved fortalte om krænkelser

15-05-2022


Glem Herlufsholm for et øjeblik. Her er, hvordan moderne mobning reelt ser ud

Vi har alle sammen et stort potentiale for ondskab – og for at stoppe det igen

11-05-2022


Analyse af Læringsfællesskaber for alle i Rødovre Kommune.VIVE

En analyse af Rødovre Kommunes organisering og faglige strategi på skoleområdet viser, at det er en omfattende opgave at sammensætte et læringsmiljø, hvor alle elever kan deltage og få udbytte. Blandt andet angiver en række lærere og pædagoger, at de mangler kompetencer til arbejdet. Alligevel er skolerne på en række områder lykkedes med opgaven.

04-04-2022


Danske Handicaporganisationer om ny inklusionsrapport: Et wake up call til politikerne om de store problemer med dårlig inklusion

Der er fortsat store problemer med dårlig inklusion i folkeskolen. Det viser en netop offentliggjort evaluering fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det er et wake up call til politikerne, lyder det fra DH.

30-03-2022


Ny analyse: Sundere indeklima i skoler og daginstitutioner kan give milliarder – men kun hver tredje kommune har mål for bedre indeklima

Der er knap 15 mia. kr. at hente ved at forbedre luft, lys og lydniveau i folkeskoler og daginstitutioner. Alligevel har kun en tredjedel af kommunerne mål for at forbedre indeklimaet, viser en ny analyse. SYNERGIs bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen, undrer sig over den lave prioritering af indeklima og efterspørger større politisk fokus både nationalt og lokalt.

30-03-2022


Hvert tredje barn med særlige behov har sjældent eller aldrig lyst til at komme i skole

Børn med særlige behov oplever i højere grad end andre børn, at de ikke lykkes fagligt i skolen, og flere er bange for at blive til grin i deres klasse. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår, som har til formål at bringe børnenes stemmer ind i debatten om inklusion.

28-03-2022


Kommunerne har fortsat udfordringer med inkluderende indsatser i skolen

Andelen af elever, som visiteres til specialundervisning i specialklasser og specialskoler, er stigende, og der er elever i almenklasser, som efter lærernes vurdering ikke får den nødvendige støtte. Samtidig ser det ud til, at det pædagogiske personale i almenskolen mangler kompetencer, når det gælder elever med særlige undervisningsmæssige behov.

28-03-2022


Mange børn i 0. klasse har et sprog, der svarer til 3-åriges

Børn får en dårlig start på skolen, når sproget halter. Hvert femte barn har sproglige udfordringer.

19-03-2022


Stigende mistrivsel blandt unge: Vi er nødt til at gøre noget markant anderledes - BUPL

Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har dårligt mentalt helbred, viser ny undersøgelse. Årsagerne til mistrivslen er blandt andet præstationspres, individualisering og psykologisering, mener eksperter. Fritidslivet og -pædagogikken kan være med til at øge trivslen.

18-03-2022


Sundhedsprofilen 2022

Den Nationale Sundhedsprofl 2021 indeholder data om borgernes sundhed, som kan bidrage til at kvalifcere og målrette arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i kommunerne og regionerne. Det er nu fjerde gang sundhedsproflen er udarbejdet i et samarbejde mellem de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen.

18-03-2022


Tal med børn om situationen i Ukraine

Få et overblik over materialer og råd til, hvordan du som forælder eller lærer og pædagogisk personale taler med børn om Ruslands invasion af Ukraine.

07-03-2022


Forståelse af programmering, robotter og teknologi i børnehaveklassen

Artiklen giver inspiration til at arbejde med teknologi i børnehaveklassen. Hvordan kan eleverne gennem leg forstå principperne bag programmering og teknologi samt arbejde med innovative designprocesser?

25-02-2022


Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. Men vi mangler viden om, hvordan de skoleforberedende aktiviteter tilrettelægges, og hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

15-02-2022


6 ud af 10 kommuner sender børn i forårs-SFO før skolestart: Tidlig overgang giver store besparelser - BUPL

Kommuner sparer penge ved at sende børn, der skal starte i skole, i forårs-SFO med dårligere normeringer end børnehave. ”Når børnene kommer op i skoledelen, så kommer de op til skolenormering, selv om de er børnehavebørn,” siger Henriette Drevsfeldt, fællestillidsrepræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommune.

08-02-2022


Ny undersøgelse: Hver anden ung har oplevet digitale krænkelser

For mange børn og unge følger der ubehagelige oplevelser med onlinelivet. Hvert tredje barn og hver anden ung har oplevet digitale krænkelser inden for det seneste år, og dem, der er ensomme og har lav trivsel, er endnu mere udsatte. Det viser en ny undersøgelse af børn og unges oplevelser med digitale krænkelser, som Rambøll har foretaget for Red Barnet. Ifølge børnerettighedsorganisationen haster det med at få sikret, at alle børn og unge kan færdes trygt på nettet.

27-01-2022


The International Network for School Attendance

The International Network for School Attendance (INSA) exists for all those who wish to promote school attendance and respond to school absenteeism. It aims to compile, generate, evaluate, and disseminate information, assessment, and intervention strategies.

24-01-2022


9 ud af 10 skoler afkorter skoledagen - Folkeskolen.dk

Stort set alle skoler udnytter muligheden for at gøre skoledagen kortere, end hvad det oprindeligt var intentionen med skolereformen, viser en ny opgørelse fra Undervisningsministeriet.

12-01-2022


Flere børn og unge mistrives: 'Kæmpestor problemstilling'

Aarhus Kommune har sat gang i en analyse af området.

30-12-2021


En opvækst i økonomisk fattigdom forringer børn og unges muligheder for at trives og klare sig godt i skolen

En barndom i økonomisk fattigdom sætter negative spor ift. trivsel, skole og uddannelse og medvirker til at skabe ”udenforskab”, viser Egmont Rapporten 2021.

12-12-2021


Overgange fra dagtilbud til skole. EVA

Denne rapport handler om overgangen mellem dagtilbud og skole og dokumenterer de seneste årtiers udvikling i måden, overgangen er blevet praktiseret på. Rapporten bidrager desuden med viden om den aktuelle overgangspraksis på landets skoler.

09-12-2021


Psykolog fra hjerteskærende tv-dokumentar: Det burde ikke handle om inklusion, men om børnenes trivsel - BUPL

Hvert syvende barn får en psykiatrisk diagnose, inden de er fyldt 18 år. Tv-dokumentar giver rystende indblik i børns mistrivsel i skolerne. Og et indblik i en kaos-klasse, hvor læreren helt har opgivet at skabe ro. Men alle klasser kan blive velfungerende, siger psykolog fra dokumentaren. Læs her, hvordan pædagog og lærer sammen kan skabe ro og trivsel.

19-11-2021


Debat: Psykolog: Endnu en nedlukning vil være et brud på FN’s børnekonvention

Endnu en nedlukning vil være skadelig for de unge og true deres mentale udvikling. Hvis man vælger at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner ned igen, vil det være et brud med børnekonventionens bud om at sætte barnets tarv i første række, skriver psykolog Louise Lyrstrand i dette debatindlæg

16-11-2021


Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn

Hver sjette ung har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste år, og hver femte har oplevet en uønsket seksuel hændelse. Det belyser denne rapport, som samler den seneste viden om fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

08-10-2021


Svigtrapport 2021

For femte år i træk udgiver Børns Vilkår i samarbejde med TrygFonden statusrapporten ’Svigt af børn i Danmark’. Rapporten giver et indblik i den nyeste forskning om børn og unges trivsel og omfanget af de svigt, som finder sted hver eneste dag.

14-09-2021


Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn

Rapporten kortlægger forekomsten og fordelingen af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt 0-9-årige danske børn, gennemgår henholdsvis risikofaktorer og beskyttende faktorer og præsenterer indsatser, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i denne aldersgruppe.

02-09-2021


Forsker: Klubben skal sætte de unge fri af præstationspresset - BUPL

Fritids- og klubpædagogikken rummer kimen til præstationsfrigørende rum, som er bydende nødvendige, når præstationspres truer børn og unges trivsel, mener den bogaktuelle sociolog Anders Petersen. Høje ambitioner kan motivere de unge uden at presse dem, er erfaringen fra pædagoger.

27-08-2021


EMU Digitale gæstelærerforløb

Digitale gæstelærerforløb kan bidrage til en motiverende og aktiv undervisning. Verdensmester Viktor Axelsen, rapper Pede B og kokken Timm Vladimir er nogle af de gæstelærere, der nu kan inviteres ind i undervisningen.

26-08-2021


Minister vil give skoleelever endnu en karakter - denne gang for flid

Arbejdsindsatsen skal veje lige så tungt som det faglige standpunkt, lyder det.

26-08-2021


Elever begynder i 0. klasse uden at kende skolen

Besøg på den kommende skole og andre indslusningsaktiviteter har ikke været mulige for børnehaverne under covid-19-pandemien. For de nye elever i skolen er den mere ukendt land, end den ellers ville være.

23-08-2021


Der er milliarder at hente ved at sikre god uddannelse til mennesker med handicap

Det betaler sig at investere i uddannelse, ikke mindst når det handler om mennesker med handicap. Det slår en ny rapport fra det Centrale Handicapråd fast.

23-08-2021


Samarbejdsbaseret opfølgning på elevers læring og trivsel. Inspirationskatalog

Læringsfællesskaber har en række potentialer til at følge og støtte elevers læring og trivsel. VIVE har kortlagt eksisterende viden og praksiserfaringer på området og samler i dette katalog til inspiration for læringsfællesskabernes arbejde en række handlingsrettede anbefalinger og eksempler indhentet fra syv danske skoler.

17-08-2021


Efter 10 år med inklusion: Kommuner sender stadig masser af børn i specialklasse

Folkeskolen har svært ved at undervise børn med og uden diagnoser sammen.

13-08-2021


Små grupper i undervisningen er nøglen til at indhente læringstab

Det er dyrt at skulle undervise eleverne i små grupper. Men når vi ved, det virker, er spørgsmålet, om vi har råd til at lade være, skriver forskere fra Vive.

30-06-2021


Ny rapport: Sådan har coronakrisen sat sit aftryk på svigt af børn i Danmark

For femte år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, der kortlægger omfanget og udviklingen af svigt af børn i Danmark. Årets rapport bærer præg af et år med corona og nedlukninger, hvor flere børn har været isolerede i dysfunktionelle familier, og hvor opsporingen og hjælpen til de mest udsatte har været mere begrænset.

30-06-2021


ADHD kan ikke sættes i boks: Nogle børn med mange symptomer fungerer fint

Et nyt studie sætter endnu en streg under, at ADHD er en kompleks størrelse.

22-06-2021


Forbedrer trivslen efter corona-nedlukningen: Dropper skoleskemaet og tager hele dage på tur - BUPL

Umiddelbart stod den på ’mere af det samme’, da trivslen skulle forbedres i en hårdt ramt 4. klasse. To pædagoger mente, at posen skulle rystes. De har fået frie hænder til at løse opgaven og tager nu fem børn ad gangen med på tur to hele dage ad gangen. Det har givet gladere børn.

17-06-2021


Podcast: Højtbegavede i folkeskolen

De keder sig, de mistrives og sommetider mister de deres intelligens. En podcast-serie om, hvad folkeskolen kan gøre for de højtbegavede.

12-06-2021


Fritids- og ungdomsklubber giver tryghed og trivsel til børn og unge efter skoletid

Når skoledagen er slut, søger mange danske børn og unge mod deres lokale fritids- eller ungdomsklub. Her kan de kaste sig ud i kreative aktiviteter, få hjælp til lektierne eller blot hænge ud med vennerne og føle sig trygge imens. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ viser, at fritids- og ungdomsklubber kan have en vigtig og positiv betydning for alle børn og unges trivsel og udvikling – og i særlig grad for børn og unge, der befinder sig i udsatte livsforhold.

08-06-2021


Dumpekarakter til folkeskole-reform: Hverken faglighed eller trivsel er blevet bedre

Ingen af de store politiske ambitioner med reformen er blevet til virkelighed, konkluderer ministeriets egen evaluering.

28-05-2021


Dansk forskning i udeskole er verdensførende

»De danske forskere er vores fyrtårn og inspiration,« siger fransk forsker.

12-05-2021


Hvordan styrkes elevernes fællesskab og sammenhold under Corona?

Helle Rabøl Hansen fortæller i denne video om, hvorfor der er ekstra god grund til at tænke i fællesskabende didaktik lige nu

05-05-2021


Ungdomsforskning

Podcasten, som er produceret af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, dykker ned i ungdomslivet. I sæson 1 - 10 tendenser i ungdomslivet - tager vi livtag med brændende aktuelle forandringstendenser i ungdomslivet anno 2020. Serien er lavet i anledning af centrets 20 års jubilæum.

04-05-2021


Leg i børnehaveklassen

Med øget fokus på fag og læring i børnehaveklassen kan det være værd at opholde sig ved betydningen af leg. Hvad siger fagformålet? Hvad er legen for et fænomen, og hvordan kan legen få spillerum i børnehaveklassen?

03-05-2021


Flere end hver fjerde pige i 9. klasse har skadet sig selv

Selvskade er en udbredt måde for børn og unge at håndtere psykisk mistrivsel på. Især for piger er selvskadende adfærd et omfattende problem, viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, der samtidig viser, at mange børn og unge, der skader sig selv, ikke altid oplever at få den hjælp, de har brug for.

01-05-2021


Projekt: Digital mobning i grundskolen - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Mere en halvdelen af alle skoleledere giver udtryk for, at de mangler viden om hvordan de skal håndtere digital mobning blandt skoleeleverne. Med dette projekt præsenterer DCUM viden, gratis webinarer og undervisningsmaterialer som har særlig fokus på håndtering af digital mobning og krænkelser

29-04-2021


Elevernes oplevelser af og holdninger til inklusion i folkeskolen

Undersøgelse fra Rådet for Børns Læring, der inddrager elevperspektivet på inklusion i folkeskolen.

12-04-2021


Skolegenåbning: Socialt og mentalt reparationsarbejde bør rydde skemaet

Når danske elever i 5. – 9. klasse i disse uger vender tilbage til skolen, har mange af dem mistet modet eller er blevet mistroiske over for deres kammerater. Skolerne bør derfor fokusere på trivsel og rydde skemaet i starten for at give plads til socialt og mentalt reparationsarbejde. Sådan lyder en af anbefalingerne til skolegenåbningen fra forskere ved DPU, Aarhus Universitet, der har undersøgt konsekvenser af skolenedlukningen under coronakrisen set fra elevernes og forældrenes perspektiv

08-04-2021


Plug and play | Red Barnet Skole

Undervisningsmaterialer om børns digitale liv til indskoling, mellemtrin og udskoling

07-04-2021


Vi glemmer et vigtigt element i skolen - at børn skal opleve at gøre godt for andre

Debat: Vi ser ofte bort fra et helt utroligt vigtigt element i læring og udvikling: At det jeg bruger tid på, rækker udover mig selv og min egen kognitive udvikling, skriver skoleforsker Louise Klinge.

22-03-2021


Børn & unge på nettet

Center for Digital Pædagogik laver materiale om det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

22-03-2021


Forsker om unges mistrivsel: Pædagoger er afgørende i corona-genåbning - BUPL

Mere end seks ud af ti forældre svarer i en ny undersøgelse, at corona-nedlukningen har skadet deres børns trivsel. Ungdomsforsker ser også stor mistrivsel og vurderer, at pædagoger bliver den mest afgørende faggruppe under genåbningen af de store skoleklasser.

19-03-2021


Podcast: Veje til inklusion

Hvordan inddrager man og gør eleven til en aktiv part i dialogen om elevens udfordringer i skolen? Og hvordan kan en almenlærer og en speciallærer samarbejde om undervisningen? Det kan du blive klogere på i to nye episoder i podcastserien Veje til inklusion, som EVA har lavet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

09-03-2021


Tilbage i skole? Styrk elevernes trivsel gennem bevægelse

Dansk Skoleidræt er klar med et nyt afsnit på skoleidraet.dk, som fokuserer på aktiviteter, der kan fremme elevernes trivsel.

01-03-2021


Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen

Syv podcasts stiller skarpt på, hvordan skoler og kommuner arbejder med at få folkeskolereformens mange elementer ind i skolernes hverdag. Podcastserien præsenterer de væsentligste resultater fra VIVEs evaluering af reformen og eksempler fra en række skoler på det konkrete arbejde med Åben skole, Bevægelse i skoledagen, Faglig og pædagogiske ledelse og andre af reformens elementer. Lyt med her.

25-02-2021


Focus on the positive to improve classroom behavior

When teachers encounter disruptive or noncompliant students in the classroom, they typically respond by focusing on the negative behavior.

22-02-2021


Most teen bullying occurs among peers climbing the social ladder

Findings suggest why anti-bullying programs don't work. Paper is the first known to show that teens' rivals are often their own friends.

17-02-2021


Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Rapporten belyser de erfaringer, som skoleledere, lærere og elever i grundskolen har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020. Erfaringsopsamlingen på grundskoleområdet har fokus både på nødundervisningens styrings- og ledelsesmæssige rammer og organisering og pædagogik.

16-02-2021


iMOOW! - bevægelse i undervisningen - Se mere her!

iMOOW! gør bevægelse i skolen og undervisningen meningsfuld ved at udvikle en bevægelsesdidaktik som understøtter brugen af bevægelse som didaktisk værktøj.

27-01-2021


Børnene Først

43 initiativer i regeringsudspillet 'Børnene Først' skal sikre udsatte børn en tryggere opvækst

27-01-2021


Elevernes trivsel og mentale sundhed

- hvad har vi lært af nødundervisningen under corona-skole-nedlukningen?

23-01-2021


Inklusion - Giv eleverne indflydelse på undervisningen

Ved at inddrage eleverne og give særligt de elever, der er svære at nå, indflydelse på undervisningen, kan lærere støtte flere børn i at deltage i undervisningen

18-01-2021


Plads til forskellighed

VIVEs evaluering af indsatsen ’Plads til forskellighed – Inkluderende fællesskaber’ viser ikke tilstrækkeligt positive indikationer til at understøtte, at indsatsen gavner eleverne på en række områder

04-01-2021


Pædagogisk Extrakt

Tema: Hvad har vi lært af corona?

22-12-2020


Markant tilbagegang for danske elevers matematikkundskaber

Danske elevers gennemsnitlige færdigheder i matematik er blevet ringere, de er blevet mindre glade for faget, og betydningen af negativ social arv er ikke blevet mindre siden 2015. Det viser den internationale undersøgelse TIMSS 2019, der netop er blevet offentliggjort af DPU, Aarhus Universitet. Forskere advarer om et alvorligt dannelsestab, hvis ikke udviklingen ændres nu.

08-12-2020


Ny rapport: Klubber forlænger teenageværelset - BUPL

Klubberne kan både styrke børns fællesskaber og identitetsskabelse, viser ny rapport. Men klubberne skal være attraktive - for ellers dukker børnene ikke op.

04-12-2020


Børn og unge vil kun være nøgne over for sig selv. Nu kan vi begynde at se, hvad dét gør ved deres idé om kroppen

Næsten halvdelen af børnene i udskolingen dropper bad efter idræt, fordi de ikke føler sig tilpas ved deres krop. En vigtig dannelsesproces går dermed tabt.

03-12-2020


Ny undersøgelse: Bevægelse i skoledagen 2020

Dansk Skoleidræts nye undersøgelse er landet, så nu er det endnu engang muligt at gå i dybden med, hvordan det står til med bevægelse på landets skoler.

16-11-2020


Det store tyveri: Skoler bruger SFO’ens millioner - BUPL

I Roskilde er omkring 80 pædagogstillinger forsvundet, SFO-budgetter udhules, og konteringsregler overtrædes. BUPL-formand Elisa Rimpler kalder det tyveri af børnenes fritid. Nu lysner det imidlertid omsider efter flere år med BUPL Midtsjælland i offensiven.

06-11-2020


Resultater fra de nationale test i skoleåret 2019/2010

Overordnet er andelen af elever med gode resultater i læsning faldet, mens der samtidig er flere elever, der har dårlige resultater. I matematik har eleverne set over en årrække hverken fået bedre eller dårligere resultater.

04-11-2020


Skolens tomme stole

Med denne rapport hører vi for første gang fra de børn, der i hverdagen er berørt af et liv med skolefravær.

03-11-2020


Der bliver mindre og mindre forskel på børn med og uden diagnoser

Samtidig med at flere og flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, viser en ny rapport, at andelen af diagnosebørn, der har en svag socioøkonomisk baggrund, er faldende. Det betyder, at diagnoserne fordeles mere jævnt i samfundslagene og handler blandt andet om en afstigmatisering. Men det stiller også nye krav til kommunerne, når det er mere ressourcestærke forældre, der skal have hjælp til deres børn.

02-11-2020


Første store brugertilfredshedsundersøgelse: Se forældretilfredsheden med din skole - Folkeskolen.dk

På initiativ fra den tidligere regering er den første brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen i dag offentliggjort. 74,2 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningen, men forskellene er store fra skole til skole.

29-10-2020


Pædagogisk Extrakt: Min pædagogiske rejse

I podcasten 'Min pædagogiske rejse' følger vært Torkil Østerbye i hælene på en pædagog eller forsker. Sammen undersøger de et aktuelt emne og går nysgerrigt på jagt i den pædagogiske praksis efter nye indsigter, metoder og svar. Lyt med på podcasten, som Pædagogisk Extrakt producerer i samarbejde med VIA Efter- og videreuddannelse.

28-10-2020


Merete Riisager: Når barndommen forsvinder

Troen på barnet er vokset os over hovedet og er blevet til dovenskab. Der er ikke længere tale om anerkendelse og respekt for barnets integritet, men snarere om en hel generations afstandtagen til forældrerollen og myndighedsrollen i det hele taget.

22-10-2020


Vejen videre med skolereformen

Med gratis temabestemte webinarer

22-10-2020


Bliver de højtbegavede børn stimuleret i folkeskolen?

Statistisk set har hver skoleklasse i Danmark et eller to højtbegavede børn, hvilket gør dem til en minoritet. Børnepsykolog og intelligensekspert Ole Kyed har dokumenteret, at omkring 40 procent af de højtbegavede børn mistrives i skolen, primært på grund af manglen på faglige udfordringer.

16-10-2020


Ny rapport om samarbejdet om inklusion i skolen

Forskningsprojektet Approaching Inclusion har undersøgt, hvordan det professionelle samarbejde ser ud i skolen i forhold til inklusion og eksklusion. Forskerne har blandt andet identificeret flere missing links i samarbejdet om inklusion i skolen. Inklusionsprocesser er ikke noget lærerne kan løse alene - eller som løses på møder. De anbefaler derfor, at samarbejdet primært bør foregå der, hvor forandringerne skal implementeres – det vil sige i klasserummet.

09-10-2020


Bevægelse er fundamental for børn - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må voksne give dem mulighed for at lære på den måde, der er den mest naturlige for børn: Med hele kroppen. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen. Kun det, der forandrer sig, består. Det er dét, der får børn til at opleve.

07-10-2020


Unges forhold til krop, sundhed og motion

Børnerådet har undersøgt unges forhold til krop, motion og fysisk og mental sundhed i en spørgeskema-undersøgelse blandt 1659 elever i 9. klasse.

05-10-2020


Børns Vilkår og Egmont Fonden vil sikre hjælp til børn med bekymrende skolefravær

Mere end 75.000 elever havde i skoleåret 2018/2019 et fravær på mere end 10 pct. svarende til 20 skoledage. Et højt fravær kan have alvorlige konsekvenser for barnets trivsel, læring og udvikling.

05-10-2020


Forskerens fif til forældresamarbejde

Sociolog Maria Ørskov Akselvoll sætter spørgsmålstegn ved, om den øgede forældreinvolvering i skolen overhovedet er den rigtige måde at løse problemerne for de udsatte familier på. Alligevel vil hun godt – på baggrund af forældreperspektiverne i sin forskning – give nogle bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet under de nuværende rammer kan gribes anderledes an, så flere forældre kan være med på lige vilkår.

29-09-2020


Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt

Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte.

28-09-2020


Magtanvendelse i folkeskolen: Stor forskel på de enkelte skoler

Der er stor forskel på, hvor ofte de enkelte folkeskoler griber til magtanvendelse i hverdagen. Men det er meget naturligt, siger Tanja Nyborg, direktør i Horsens Kommune.

25-09-2020


En af ud ti elever dumper i dansk og matematik

De der dumper dansk og matematik, kan ikke komme på en ungdomsuddannelse. Det sker for 5000 elever hvert år.

24-09-2020


Panelanalyse af bekymrende skolefravær

Højt skolefravær giver dårlige resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Det gælder særligt for de fagligt svageste elever, der samtidig også har det højeste fravær.

20-09-2020


Opdaterede retningslinjer tydeliggør, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever

Retningslinjerne for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er blevet præciserede i forhold til, hvad ledelsen skal gøre, når de skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af COVID-19.

17-09-2020


Fravær i skolen har stadig en social slagside

VIVE forskere debatterer betydningen af social baggrund og skolefravær

14-09-2020


Forældre står i kø for at få deres børn i ’autisme-klasser’

Klasser indrettet efter børn med autisme kan også give andre børn mere ro.

31-08-2020


Foreninger: Skolen skal reagere på børns selvmordstanker - Folkeskolen.dk

Vi bliver nødt til at tale om, at selvmordstanker findes hos børn og unge – og de skal tages meget alvorligt, lyder opråbet fra foreningsfællesskabet Ligeværd.

30-08-2020


Forsker: Drop skoletræning og dyrk legen - BUPL

Pædagoger skal dyrke legen i stedet for aktiviteter, der træner skolefærdigheder. For leg skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn op til skolestart. Det er budskabet fra forsker Ane Bjerre Odgaard, der har kortlagt den nyeste forskning i overgangen.

14-08-2020


Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder

ROCKWOOL Fonden: Børn af forældre med lange uddannelser bliver oftere undervist af de lærere i de danske folkeskoler, der selv har klaret sig bedst igennem deres uddannelse og arbejdsliv som lærere.

10-08-2020


Børn og unges trivsel og brug af digitale medier

Danske børn og unge har et relativt højt skærmforbrug i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og unge, der mistrives eller føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge mere tid ved skærmen, end dem, der trives godt. Det viser to nye analysenotater, der kortlægger børn og unges digitale adfærd og trivsel.

06-08-2020


Mentorordninger kan udvikle sig fra lektiehjælp til voksenven

Både skolefagligt og socialt kan mentorordninger spille en vigtig rolle i forhold til at støtte udsatte børns udvikling. Men det skal være længerevarende forløb, hvor der er tid til at skabe en bæredygtig relation, ligesom der skal være mulighed for løbende at tilpasse ordningen til børnenes skiftende behov. Det påpeges i ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet.

03-08-2020


Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

Bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der samler en række analyser af børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for livet som voksen indgået i forskellige sammenhænge.

27-07-2020


Det er blevet sværere at klatre op ad indkomststigen fra bunden

Hvert tredje barn, der vokser op blandt den fattigste femtedel af familierne, ender selv blandt de fattigste som voksen. Det tal er vokset over de sidste knap to årtier.

17-07-2020


Aktionsgruppe frygter Barnets Lov vil mistænkeliggøre forældre: Men Børns Vilkår vil beskytte børnene for enhver pris

Aktionsgruppen for Børns Velfærd er imod regeringens 'Barnets Lov' og den skærpede pligt til at melde bekymringer ind om børn.

17-07-2020


Når det 'nye' mobbesyn møder praksis

Opfattelsen af mobning og hvorfor det opstår, har ændret sig meget det seneste årti. I dag er de fleste enige om, at fokus på gruppedynamik fremfor individ er vigtigt, når man vil forebygge og standse mobning. Det kan alligevel være svært at vide, hvordan man skal gribe det an. I denne artikel taler vi med en forsker og en viceskoleleder om deres syn på mobning, og om hvorfor det nogen gang kan være svært at se mobning fra en ny vinkel.

30-06-2020


Ny rapport om stress blandt børn og unge: ”Jeg føler mig som et omvandrende tal”

1 ud af 7 har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned, viser ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden. Rapporten belyser, hvordan forventninger og krav til krop, køn og digital adfærd har indflydelse på stress blandt børn og unge.

29-06-2020


Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner er på plads

Med de nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen kan vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner vende tilbage til en mere normal hverdag efter sommerferien. Der er fortsat fokus på konsekvent håndtering af smittetilfælde, hygiejne og afstand i visse sammenhænge.

19-06-2020


Det gode gruppearbejde opstår ikke af sig selv

Guide til at skabe godt gruppearbejde i skolen

15-06-2020


Forældre melder børn ud af sfo''en: Legeaftaler hjemme er lige så godt

Flere kommuner oplever mellem dobbelt så mange og fire gange så mange udmeldelser fra sfoerne som normalt.

12-06-2020


Corona har gjort udeskolen populær. Her er fire positive erfaringer

Udeskolen har fået en opblomstring under coronaen, og derfor er det relevant at spørge sig selv, om udeskolen har nogle gevinster. Her er det korte svar ja, skriver forsker og antropolog Else Ladekjær i denne kronik, der har været bragt i Politiken Skoleliv.

11-06-2020


To procent af en 0. klasse må gå skoleåret om

Det følger børnene op gennem skoletiden, hvis de får en dårlig skolestart, lyder det fra forening.

02-06-2020


Mere ro i timerne og færre konflikter imellem børnene: Folkeskoler har glæde af coronatiltag

'Vi har faktisk lært noget spændende under coronaen,' siger formand for Skolelederforeningen.

26-05-2020


Knap hver tiende elev bliver mobbet: 'Det er bekymrende'

Rapport om børns trivsel viser stigning i antallet af elever, der jævnligt oplever mobning i skolen.

25-05-2020


SFO’erne mister børn: Coronakrisen giver flere udmeldelser - BUPL

Forældrene sparer pengene og tager børnene ud af SFO og klub, viser en rundspørge. I Syddjurs Kommune har det meste af en årgang, der skulle gå fra SFO til klub, droppet klubben. Seks pædagoger er blevet fyret. Andre kommuner holder i første omgang hånden over personalet.

22-05-2020


Her er rammerne for genåbningens fase 2 på Børne- og Undervisningsministeriets område

Der er kommet nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet for genåbningen af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

13-05-2020


Taylor Mali: What Teachers Make

Zen Pencils #124

12-05-2020


Krisen har skabt en drømmeskole, siger denne folkeskolelærer. Hvis vi mister den nu, ender det galt

Hvis folkeskolelærer Anne Hammer skulle tegne en ny skole ud fra de erfaringer, hun har gjort sig under coronakrisen, ville skolen se en hel del anderledes ud. Hun ville være mere modig med sin undervisning, frikvarterets konflikter skulle fylde mindre i timerne, og de stille elever skulle ikke bruge timerne på at bekymre sig om, hvorvidt der var nogen at lege med, når klokken ringede ud. Her er, hvad hun mener skolen kan lære af corona-krisen.

07-05-2020


Hver femte elev har svært ved fjernundervisning

En række skolebørn savner deres kammerater og fritidsaktiviteter, viser stor undersøgelse.

28-04-2020


Udeskole

Inspiration til udeskole-aktiviteter

26-04-2020


Jeg tror mere på pædagogers og læreres sunde fornuft end på absurde krav om legetøjsvask og tometerregler

Rundtomkring på landets skoler og i daginstitutioner slår lærere og pædagoger knuder på sig selv for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor langt der må være mellem børn i en corona-tid, hvor ofte pc-tastaturer bør gøres rene, og hvor mange der må lege sammen ad gangen. Men retningslinjer er bare retningslinjer. Så hvad med, at vi tager en dyb vejrtrækning og genindfører den sunde fornuft, argumenterer Zetland-skribent Sara Alfort her.

21-04-2020


Veje til inklusion

Podcast: Veje til inklusion er en podcast-serie, der går tæt på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. Lyt med og få indsigt i både praktiske og teoretiske perspektiver.

20-04-2020


Debat: Forsvar børns frie leg: Vi skal ikke bytte et brækket ben for et liv på mentale krykker

Lige nu vejer sikkerhed og risiko for smitte tungere end fri og udviklende leg i daginstitutionerne. Det er nødvendigt. Men vi må ikke lade coronakrisen forstærke tendensen til at pakke børn ind i vat og bløde gummiunderlag. Det skader børnene, skriver leder af DPU Claus Holm i dette debatindlæg

20-04-2020


Podcast: Corona For Børn

Nyheder fra børn midt i en Corona-epidemi. Vores corona-korrespondenter rapporterer om børnenes hverdag i hele verden.

16-04-2020


Her er retningslinjerne for genåbningen af daginstitutionerne og folkeskolen

Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinger for genåbningen af folkeksolen og for daginstutionsområdet.

07-04-2020


COVID-19 Ressources & Offers

Katalog over undervisningsressourcer, der står gratis til rådighed i forbindelse med pandemien.

05-04-2020


Efter to ugers hjemmeundervisning: »Nu kan forældrene se, hvad der kræves for at holde børnene engageret en hel skoledag«

Fra skoler og forældre lyder det, at hjemmeundervisningen pga. coronakrisen fungerer overraskende godt. Skolelederformand håber, at børnene tager langsomheden med i skole, når det er slut.

01-04-2020


Børneminister: Alt for få børn kommer i nødpasning

Der er flere, der skal udnytte muligheden for nødpasning af børn under coronakrisen, lyder det fra minister.

27-03-2020


Kun 1.255 skolebørn er i nødpasning, men behovet er langt større

Kun 0,6 procent skoleelever og 1,2 procent af vuggestue- og børnehavebørn er i nødpasning. Mange flere udsatte børn har brug for tilbuddet, siger Børns Vilkår. Kommuner: Vi har et særligt fokus på de børn.

24-03-2020


Regering og kommuner: Vi skal passe godt på børn med problemer i hjemmet

?Når skoler og institutioner er lukket i en længere periode, er der brug for at have et særligt øje på børn, som vokser op i hjem med sygdom, misbrug og andre store problemer.

19-03-2020


God undervisning laves i et fællesskab - ikke online

Ved undervisning online mangler elever de relationer og den tryghed, der sikrer god undervisning, mener lærer.

16-03-2020


Dræber skoler kreativitet? I Danmark ser man stort på forskernes advarsler

Vi er styret af en idé om, at undervisning i boglige fag garanterer børn et job senere i livet. Succesfulde virksomheder som Apple, Amazon og Google har dog bevist, at succes også hænger sammen med en arbejdskultur baseret på innovation, leg og kreativitet.

17-02-2020


Sex & Samfund: ''Seksualundervisning skal begynde i 0. klasse''

Kroppen skal på skemaet tidligere, foreslår organisation. Det er op til den enkelte lærer, mener lærerforening.

12-02-2020


Skak går sejrsgang i skolen: ''Det træner børnenes empati''

Spillet er et positivt modtræk til smartphones, mener hjerneforsker.

07-02-2020


Debat: Hvis vi vil have trivsel i skolen, skal vi investere i at skabe den – ikke i at måle den

Vi bruger for mange ressourcer på at måle trivslen i folkeskolen. Testresultaterne fortæller os ikke ret meget, og spørgsmålene kan skabe ubehagelige tanker hos børnene. Vi burde hellere investere i trivselsfremmende tiltag, skriver lærer Nickolaj Hagbard Jensen i dette debatindlæg.

05-02-2020


Effects of teachers’ praise-to-reprimand ratios on elementary students’ on-task behaviour

Study showing that the higher the teachers' praise-to-reprimand ratio, the higher the students' on-task behaviour percentage.

29-01-2020


Hver 0. klasse har i gennemsnit ét motorisk udfordret barn

Seks procent af børn i seks-syvårsalderen har problemer med at stå på et ben, hoppe eller holde balancen.

22-01-2020


Pædagoger og lærere mangler tid til at samarbejde om det faglige indhold

Flere fagtimer og hård styring gør ikke en god folkeskole. Det gør dygtige medarbejdere - herunder pædagoger – som kan lykkes med deres opgaver.

20-01-2020


Folkeskolereformen slår langsomt igennem

Folkeskolereformens enkelte tiltag er endnu ikke fuldt implementeret ude på skolerne. Fire år efter, at reformen blev sat i værk, er der fortsat er et stykke vej til at få en skolehverdag med blandt andet bevægelse i undervisningen, Åben Skole og andre af reformens tiltag. Det kan være én af årsagerne til, at reformen foreløbig ser ud til at have begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel.

17-01-2020


Folkeskolereformen har endnu ikke haft positiv betydning for faglighed og trivsel

Skolerne arbejder stadig med at implementere folkeskolereformen, men to nye følgeforskningsrapporter viser, at reformen indtil videre ikke har haft en positiv betydning for elevernes faglige resultater og trivsel. Samtidig er det under halvdelen af skoler, der vurderer, at de har implementeret de centrale elementer fra reformen fuldt.

17-01-2020


Skolevægring: De lange skoledage drænede Marcus - Folkeskolen.dk

Angst har siden 4. klasse gjort det svært for Marcus at komme i skole, og folkeskolereformens lange skoledage gjorde det ikke bedre. I 8. klasse er han nu på vej til en hverdag med skolegang.

16-01-2020


Skole har fundet en vej til at skabe plads til diagnoseelever i de ældste klasser - Folkeskolen.dk

Horsens Byskole har en særlig udskolingsklasse for elever med diagnoser, som har gået i almene klasser og været angste for at gå i skole. Målet er delvis eller fuld inklusion i såkaldte søsterklasser, og at eleverne får afgangsprøve i et eller flere fag.

08-01-2020


Pædagoger skal ikke være reservelærere eller brandslukkere i skolen

Det kræver ledelsesopbakning, uddannelse og en stærkere faglig selvforståelse, hvis vi skal væk fra, at pædagogen bare bliver lærerens forlængede arm og frem til et reelt tværprofessionelt samarbejde. Ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet peger på det, der hæmmer og fremmer samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring lavtpræsterende drenge i skolen og kommer med en række anbefalinger.

06-01-2020


Tværprofessionelt samarbejde

Inspirationsmateriale om det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge

19-12-2019


Ballademager, nørd eller klassens klovn? Det skader trivsel, faglighed og fællesskab, når børn puttes i kasser

Kommer du indimellem til at spørge dit barn, hvem der er de frække, de dygtige eller de sjove i klassen? Så er du måske med til at skabe eller fastholde en fortælling, som er skidt for både relationer og læring, fortæller tre eksperter. 50 procent af forældrene har oplevet, at deres barn har været sat i en rolle i klassen, som skadede barnets trivsel, viser ny undersøgelse.

17-12-2019


PISA 2018: Drenge taber terræn | Børne- og Undervisningsministeriet

Drengene klarer sig ikke så godt som pigerne i læsning, men ligger på nogenlunde samme niveau i matematik og naturfag.

03-12-2019


Undersøgelse: Børn med handicap står uden for fællesskabet

Det står skidt til med inklusionen af børn med fysiske og psykiske handicap i folkeskolen, viser undersøgelse.

03-12-2019


Danske elever klarer sig fortsat godt i PISA

For anden gang i træk ligger danske elever over gennemsnittet i OECD i både læsning, matematik og naturfag. Det viser resultaterne af PISA 2018. De danske elever klarer sig især godt i læsning og matematik, mens de er gået tilbage i naturfag.

03-12-2019


'Lær for Livet': Positiv sammenhæng mellem fagligt løft og øget trivsel

Nyt forskningsnotat fra følgeforskningen af læringsprogrammet ’Lær for Livet’ viser en positiv sammenhæng mellem et længerevarende fagligt løft i matematik og øget trivsel blandt de deltagende anbragte børn.

29-11-2019


Nye lamper i klassen sænker støjen markant

Et simpelt greb kan øge elevernes koncentrationsevne. Ved at skifte det klassiske institutionslys ud med mere hjemlig belysning er støjniveauet faldet markant på en skole i Aarhus.

24-11-2019


Undervisningsforstyrrende uro i skolen

Forskningsoversigt og podcast om undervisningsforstyrrende uro i skolen.

30-10-2019


Børn og unge

Vidensportal fra Socialstyrelsen, som har fokus på forskningsbaseret viden om børn og unge i udsatte positioner - også med relevante tematikker for skole og fritidspædagoger

29-10-2019


Liv i skolen

Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk. Der er også artikler skrevet af pædagoger og for pædagoger i skolen

29-10-2019


Fritids- og ungdomsklubber er et helle for børn og unge i udsatte boligområder

Fritidsklubber og ungdomsklubber i udsatte boligområder laver alle de samme aktiviteter som klubber i andre by- og boligområder. Men oveni den traditionelle fritids- og klubpædagogik løfter klubberne en stor og kompleks vifte af sociale opgaver, der kræver høj pædagogisk faglighed, gode relationer til de unge og et stort lokalkendskab. En ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, har undersøgt fritids- og ungdomsklubbernes indsatser og betydning.

21-10-2019


Det er middelklassens sejr, at de nationale tests droppes. Men børn af kortuddannede betaler prisen, siger denne forfatter

Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil afblæse de nationale tests, der gennem de seneste ti år er blevet kritiseret massivt for – blandt andet – at være “udtryk for en konkurrencestatsmentalitet”. Men gavner den dagsorden alle børn? Nej, siger forfatteren Lars Olsen, der står bag flere bøger om ulighed i det danske samfund. Taberne bliver de svageste elever, der ofres til fordel for middelklassens bløde, pædagogiske principper.

11-10-2019


Den rette styring af folkeskolen har positiv betydning for elevernes karakterer

Eleverne klarer sig bedre ved afgangsprøve i dansk og matematik på de skoler, hvor kommunen styrer skolen efter mål og resultater, og skolelederen har autonomi.

01-10-2019


Det perfekte mobbeoffer findes ikke: Mobning rammer tilfældigt

Mobning opstår, når vi føler os usikre på fællesskabet, viser nyere forskningsresultater.

30-09-2019


Klassisk fritidspædagogik: Vi har skrottet computerspil - BUPL

I Hastrupskolens Juniorklub er det ikke gaming og computere, der tiltrækker børnene. I stedet satser pædagogerne benhårdt på at gøre klubben attraktiv med projekter og aktiviteter. Og det virker: Medlemmerne strømmer til.

13-09-2019


Børn får højere karakterer, når de ved, de kan træne deres intelligens

Forskere ændrer elevers opfattelse af, hvordan deres intelligens fungerer.

23-08-2019


Fritidspædagogikken skal være en del af regeringens børneplan - BUPL

Et fagpolitisk indspark i forhold til fritidspædagogikken

14-08-2019


Børn og unges trivsel

Find VIVEs viden om og ressourcer på børn og unge-området: om børns og unges liv og trivsel generelt og om børn og unges sårbarhed og udsathed, herunder blandt andet om forebyggende indsatser, anbringelser og efterværn.

13-08-2019


Ny rapport: Dårlig skolestart kan skade chancer for job og uddannelse senere i livet

En undersøgelse viser, at børn med trivselsudfordringer havde lavere chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

13-08-2019


Trivselsudfordringer ved skolestart

Hvis børn allerede ved skolestart oplever trivselsudfordringer på flere områder, kan det betyde, at de som unge voksne klarer sig dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre. Børn med socio-emotionelle vanskeligheder, der samtidig oplever trivselsudfordringer ved skolestart, er særligt udsatte på den lange bane.

13-08-2019


Hver femte underviser i folkeskolen er uuddannet vikar

Mangel på lærere og mere ferie til de ansatte er ifølge skolelederne nogle af årsagerne til flere vikarer.

11-08-2019


Flere børn dropper fritidstilbud: ’Smartphonen gør, at børn vil have mere kvalitet''

Hvis fritidsklubber fornyer deres tilbud til børn, er det muligt at bevare et stabilt medlemstal, viser erfaring.

31-07-2019


Prisen på SFOen steg: Nu går Celina og Zabrina alene hjem efter skole

Børn fra familier med få penge kommer i mindre grad i fritidstilbud.

29-07-2019


Glem folkeskolen og lad friskolen klare integrationen, siger denne skoleleder. “Det er ligesom dengang, Grundtvig kiggede ud over på masserne. I sin tid var det bønder, nu er det muslimer”

Den bedste måde at danne børn med muslimsk baggrund til medborgere i det danske samfund er paradoksalt nok at trække dem ud af folkeskolen og isolere dem på en muslimsk friskole, mener vicerektor Allaa Al-Naqach.

29-07-2019


På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel

Omfanget af mobning er faldet drastisk i skolerne over de seneste 20 år og årsagen er faktisk ikke kompliceret: Der skete noget, da det gik op for os, hvad mobning rent faktisk er – udover buksevand.

12-07-2019


Forskere: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen

Folkeskolereformen, lærernes arbejdstidsaftale og kommunale besparelser har skabt en skole præget af konflikt. Derfor er det ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være der, siger to skoleforskere, der advarer mod at forklare skolevægring med diagnoser og familieproblemer.

30-06-2019


Pædagogisk Extrakt: Dannelse i en tech-tid

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på. De markante forandringer afspejler sig også i pædagogers arbejde.

21-06-2019


Syv skoler ændrede skolegården: Nu bevæger eleverne sig ti minutter mere om dagen

Med projekt "Drøn på Skolegården" har syv skoler moderniseret skolegården, så der er fokus på fysisk aktivitet.

17-06-2019


Skolebørnsundersøgelsen 2018

Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark

11-04-2019


Mindre stress, mere empati: Hjerneforsker vil have drama på skoleskemaet

Med teater kan børn og unge lære at håndtere udfordringer i hverdagen på en ufarlig måde.

07-04-2019


Trivselsudfordringer ved skolestart. Et langtidsperspektiv

Denne undersøgelse ser på, om børns trivselsudfordringer i forbindelse med skolestart kan hænge sammen med, om de senere som unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og med deres beskæftigelsessituation som unge voksne. Projektet supplerer den eksisterende viden om betydningen af trivsel ved skolestart med analyser af skolestartsudfordringers langsigtede konsekvenser.

07-04-2019


Skolevægring et stigende problem blandt elever med autisme - Folkeskolen.dk

Det går den forkerte vej med skolevægring blandt elever med autisme. Da autismeforeningen tog temperaturen på elevernes trivsel i 2017, kom 32 procent af dem ikke i skole i flere uger, måneder og år. I år er tallet steget til 35 procent, viser forældrenes svar.

07-04-2019


Forskning baseret på nationale test kan være smittet med fejl

Megen uddannelsesforskning bygger på de nationale test, som ifølge en ny rapport er fyldt med fejl. Om fejlene har betydning for forskningsresultaterne er endnu uvist.

07-04-2019


Debatten - DR

07-04-2019


Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud? | EVA

Materiale til at undersøge SFO/klubbens kvalitet

30-01-2019


Indsigt i elevernes perspektiver | EVA

Nyt materiale til at få indsigt i børnenes perspektiver på undervisningen

28-01-2019


Ekstern evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole

Skolerne er glade for at arbejde med udeskole som undervisningsform, og eleverne får flere oplevelser og lærer på nye måder. Men evalueringen viser, at der også er udfordringer, blandt andet i forhold til lærernes (pædagogernes?) planlægning.

20-01-2019


Study finds link between voter preference for Trump and bullying in middle schools

Sammenhæng mellem elever der er Trump tilhængere og mobning i skolen!

10-01-2019


Samarbejdet mellem lærere og pædagoger hæmmes i skolen

Der er stadig behov for at trampe nogle stier

08-01-2019


Skolepædagoger har fire kerneværdier: Men de skal bruges både i skole og fritid - BUPL

Læs ny rapport om pædagogfaglighed i skole og fritid her:

19-12-2018


VIA University College

Nyt pædagogisk ekstrakt på gaden, blandt andet med en artikel om styring eller mangel på sammen inden for fritids- og ungdomsområdet

14-12-2018


Virksomheder varierer skoledagen | EVA

Ny undersøgelse om åben skole

01-11-2018


Fritids- og ungdomsklubber i udsatte boligområder

Ny forskning om fritidspædagogikkens betydning for børn og unges fællesskaber i udsatte områder. Det bliver interessant at følge, og det er interessant at se, at forskernes hypotese er, at det fritids- og ungdomspædagogiske kan noget helt særligt!

17-10-2018


Klassestørrelse og elevers faglige kunnen i grundskolen

Det er kendt argument i skoledebatten, at eleverne ville få mere ud af undervisningen og klare sig bedre fagligt, hvis klasserne var mindre. Forskningen kan imidlertid ikke bekræfte en sådan sammenhæng, viser denne forskningsoversigt fra VIVE Campbell.

11-10-2018


Kvalitet i fritidspædagogikken

Endelig ny forskning om fritidspædagogikken :-)

25-09-2018


Regeringen vil barbere 1,8 timer af skoleskemaet hver uge

Reduktion af den understøttende undervisning, flere fagtimer - betyder det mon færre pædagoger i skolen?

11-09-2018


Lad dem nu bare lege - status på leg anno 2018

Et nyt nummer af Asterisk er på gaden, nu med legen som tema

13-06-2018


Louise Klinge: Børns daglige samspil med læreren har en eksistentiel betydning

Og det gælder selvfølgelig også for pædagogen :-)

24-05-2018


EMU - Danmarks læringsportal

EMU´s facebook side. EMU er Danmarks Læringsportal, og understøtter undervisning, trivsel og læring

04-04-2018


Skoledebatten er blevet en krigszone fyldt med hetz, vrede og uanstændighed. Sådan kommer vi videre

Hvis du vil forsøge at finde hoved og hale i den voldsomme debat om folkeskolen og dens formål

11-03-2018


Blivklog – grundlæggende teori og praksisnære tips

Månedens tema på "BlivKlog" er børn med særlige behov - mange udtrykker ønske om mere viden på det område, her kan man begynde

11-03-2018


Understøttende undervisning - forslag til aktiviteter - BUPL

BUPL indsamler ideer til understøttende undervisning til gensidig inspiration her

05-03-2018


Asterisk Live gav tid til trivsel

Her er der også mulighed for at se video med forskernes oplæg om trivsel

07-02-2018


Asterisk Live: Tid til trivsel

Asterisk - forskning fra DPU formidles lettilgængeligt i temanumre - denne gang om trivsel

03-01-2018


Vrede forældre melder Undervisningsministeriet til politiet for lovbrud i trivselsmålinger

Data fra trivselsmålingen gemmes på barnets CPR nummer!

03-01-2018


Forsker: Skolernes antimobbekultur og gruppesamtaler vækker bekymring - Barn i Danmark

Nogle anti-mobbeindsatser skader mere end de gavner!

01-12-2017


Red Barnets skolesite | Materialer og forløb til grundskolen

Red Barnet har lavet undervisningsmateriale til udskolingen om flygtninge. I kan finde andre materialer på deres hjemmeside.

19-11-2017


Nyt studie: Antimobbeprogram styrker børns empatiske adfærd | MaryFonden.dk

Her handler det om børnehavebørn, men Fri For Mobberi er jo også aktuelt for børnene i indskolingen

12-11-2017


Skoleforsker: Lad os lave en version 2.0 af samarbejdet mellem lærere og pædagoger | EVA

Det indimellem svære og komplicerede samarbejde under lup

09-11-2017


Danske skoleelever har størst viden om demokrati

Stor viden om demokrati - men ringe interesse i at engagere sig i den politiske debat og det politiske liv hos danske elever

07-11-2017


Ny indsats skal dæmme op for vold og trusler i skolen

Indsats mod vold og trusler i skolen

18-10-2017


Reform af det forberedende område

Ny politisk indsats ift de unge som ikke følger den lige vej efter grundskolen

18-10-2017


Aftale: Tusindvis af bindende mål bliver vejledende - Folkeskolen.dk

En "gammel" nyhed, som folketinget skal handle på her i oktober. Interessant!

09-10-2017


Inspirationsdage om børns læring og trivsel i fritidstilbud og skole | EMU Danmarks læringsportal

En gratis inspirationsdag fra undervisningsministeriets læringskonsulenter

15-09-2017


Styrk børn og unge – skab bedre fritidsinstitutioner | BUPL’s fritidsudspil 2017

BUPL´s udspil til styrkelse af gode fritidstilbud til børn og unge

13-09-2017


Klasselærer har brugt yoga, massage, ros og fødselsdagstaler for at få eleverne til at være søde og rare

Et godt eksempel på, hvordan pædagog og lærer kan skabe klassetrivsel

08-09-2017


Pressemeddelelse

Folkeskole eller privatskole? Forældre ønsker først og fremmest, at deres børn trives - et af pædagogens væsentligste fokusområder i skolen.

14-08-2017


Store forskelle på elevers trivsel fra kommune til kommune

Resultater fra seneste trivselsmåling er nu offentliggjort

22-06-2017


Fem kvaliteter ved den inkluderende praktiker

Den inkluderende praktiker

19-06-2017


Det handler om trivsel

Mange artikler der omhandler trivsel i skole og fritid, og en artikel om humor og trivsel af studerende Tina Kruse fra pædagoguddannelsen Horsens

15-06-2017


8 ud af 10 lærere bruger mindre end et kvarter om ugen på forberedelse med pædagoger

Så er der vist ikke reelle muligheder for at arbejde tværprofessionelt?

17-05-2017


Trods gode erfaringer fra indskolingen er der sjældent pædagoger i udskolingen — EVA

Læs rapporten om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, og dets bidrag til børns trivsel og læring her:

16-05-2017


Undervisning - for alle: Det gode samarbejde — EVA

Magasin med viden om samarbejde om børns trivsel og læring

11-05-2017


Dansk Trivselsforum 2017 - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Gratis konference med aktuelt tema

25-04-2017


Kronik: Folkeskolen skal indbyde til løb på gangene

Nytænkning af de fysiske rammer i skolen skal motivere til bevægelse og leg

25-04-2017


16-årig føler sig ensom flere gange om ugen: - Jeg har ikke lyst til at komme i skole

Ensomhed, angst og trivselsproblemer - er for mange børn og unge et dagligt problem - hver 10. skoleelev oplever dette

17-04-2017


Nu kan kommuner og skoler deltage i forsøg med en mere fleksibel skoledag

Fleksibel skoledag - og mere SFO-tid - interessante muligheder

17-04-2017


Bliver børn bedre til matematik af at sjippe regnestykker og lege med lego?

Bevægelse i skolen bliver sat i perspektiv af forskerne i denne artikel

30-01-2017


Ph.d.-studerende: Ingen evidens for, at it i undervisningen virker - Folkeskolen.dk

Er begejstringen for IT overdrevet, eller anvender vi den forkert?

30-01-2017


Gør skoleledelse en forskel? - SFI - SFI

Ny forskning om skoleledelsens betydning for implementering af folkeskolereformen

30-01-2017


Selv de dygtigste lærere dumper i inklusion

Og som rapporten peger på, vil pædagoger eller anden støtte i klassen kunne gøre forskellen

27-01-2017


Undervisningsminister: »Min bekymring er de børn fra blokken, der ikke har nogen eller noget at tage hjem til«

Vores nye undervisningsminister Merete Riisager vil nu undersøge kvaliteten af SFO - spændende at der endelig sættes fokus på fritidslivet - spørgsmålet er så, hvad der defineres som kvalitet?

02-01-2017


Liv i skolen

Nyeste temanummer er om "Pædagoger i skolen" med artikler der både omhandler teori og praksis

22-12-2016


SFO Sofie

Blog om skolereformen

20-12-2016


Velkommen

Robusthed - det hypermoderne samfunds buzzword på godt og ondt. Her fra komiteen for Sundhedsoplysning

06-12-2016


Find2learn - University College Sjælland

Til inspiration; koblingen mellem bevægelse og fagligt indhold

06-12-2016


Otte ud af ti elever: Vores skoledag er for lang

Har pædagogen ikke en rolle her - skabe mere alsidighed, mere ud af huset?

07-10-2016


Klassen præger karaktererne

Lærerfravær og manglende disciplin har indflydelse på elevernes præstationer - men helt væsentligt dokumenterer undersøgelsen også, at relationen mellem lærer og elev har indflydelse på elevens faglige niveau: Jo bedre relation, des bedre faglig præstation. Her er undersøgt lærer-elev relation, men det peger i retning af relationen som bærende - også for pædagogen

04-10-2016


Liv i skolen

Men absolut også relevant for pædagogstuderende og pædagoger

04-10-2016


Asterisk 79

Perspektiver på fritidslivet efter reformen

04-10-2016


Pokémon GO rammer den rigtige cocktail

Spillet alle taler om, og har holdninger til - måske har det inkluderende effekt?

04-10-2016

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dens privatlivspolitik